§1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki funkcjonowania sklepu moduly-SOTE.pl dostępnego pod adresem http://moduly-SOTE.pl
 2. Skorzystanie z oferty sklepu moduly-SOTE.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i inne właściwe przepisy prawa.
 4. Żadna z funkcjonalności sklepu moduly-SOTE.pl nie może być wykorzystana w celach sprzecznych z obowiązującym prawe
 5. Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:
  • Regulamin – niniejszy regulamin sklepu moduly-SOTE.pl
  • Sklep – internetowy serwis mieszczący się pod adresem: moduly-SOTE.pl umożliwiający zakup licencji na oferowane oprogramowanie – w szczególności moduły rozszerzające podstawowe funkcjonalności sklepów opartych na oprogramowaniu ecommerce SOTEshop
  • Operator - Convertis sp. z. o.o, Al. Komisji Edukacji Narodowej 93, 02-777 Warszawa (KRS: 0000466653, REGON: 146739686, NIP: 5272699821)
  • Kupujący – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej która zarejestrowała swoje konto w serwisie. Kupującym może być również osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, za zgodą przedstawiciela ustawowego.
  • Licencjonobiorca – kupujący, który nabył licencję na oprogramowanie oferowane w sklepie
  • Rejestracja – proces zakładania konta użytkownika w sklepie.
 6. Korzystanie z funkcji dostępnych w sklepie wymaga posiadania komputera lub innego analogicznego urządzenia podłączonego do Internetu, wyposażonego w przeglądarkę obsługującą Java Script.

§ 2 Dokonywanie zakupów

 1. Dokonywanie zakupów w sklepie możliwe jest po rejestracji.
 2. W celu zarejestrowania należy podać w formularzu rejestracyjnym następujące dane
  • Hasło
  • Adres e-mail
  • Imię i nazwisko
  • Adres korespondencyjny
  • Numer telefonu kontaktowego
  • Dane firmy, jeśli rejestrujący się jest przedsiębiorcą
 3. Rejestracja oznacza akceptację regulaminu w jego brzmieniu aktualnym w momencie rejestracji.
 4. Podczas rejestracji użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej, zgodnie z przepisami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.
 5. Ceny w sklepie prezentowane wyrażone są w złotych polskich w cenach netto oraz w cenach brutto zawierając podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Aby dokonać zakupów należy dodać wybrany produkt do koszyka, a następnie wybrać opcję „Zamówienie”
 7. Zakupy mogą być dokonywane 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.
 8. Dokonując zakupu licencji na oprogramowanie lub innego towaru dostępnego w formie elektronicznej kupujący ma możliwość wyboru formy jego dostarczenia:
  • elektronicznie – na wskazany adres e-mail
  • po wybraniu odpowiedniego produktu – poprzez bezpośrednią instalację modułu przez Sprzedającego na serwerze Kupującego
 9. Zapłata za nabyte oprogramowanie może nastąpić w formie: przelewu bankowego
 10. Wysyłka zakupionego oprogramowania następuje w ciągu do 7 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty. (w większości przypadków wysyłka odbywa się natychmiast po zaksięgowaniu wpłaty).

§3 Licencje i prawa autorskie

 1. Operator oświadcza, ze posiada prawa autorskie lub prawa do dystrybucji oprogramowania oferowanego w sklepie.
 2. Producentem oprogramowania oferowanego w sklepie jest Operator, chyba, że w opisie oprogramowania zastrzeżono inaczej.
 3. Jeżeli w opisie danego oprogramowania nie zastrzeżono inaczej kupującemu udzielana jest niezbywalna licencja na instalacje oprogramowania na jednej domenie.

§4 Ceny modułów

 1. Cena modułu SOTE obejmuje licencję gotowego kodu modułu dla jednego sklepu oraz usług:
  • instalację modułu w sklepie Klienta (po przekazaniu danych dostępowych do FTP oraz backendu sklepu)
  • dopasowanie funkcjonalności modułu opisanej w specyfikacji modułu do szablonu używanego przez Klienta (nie dotyczy starych szablonów - tzn. takich, gdzie osobno jest wersja mobilna i osobno wersja desktop). W przypadku braku możliwości dostosowania modułu - zwracane są pieniądze za zakupiony moduł
  • wstępna konfiguracja modułu - ustawienia niezbędne do funkcjonowania od strony technicznej.
  • dopasowanie funkcjonalności modułu opisanej w specyfikacji modułu do aktualnie użytkowanej przez Klienta wersji SOTE - pod warunkiem korzystania z jednej z 3 ostatnich wersji systemu SOTE. Inne dostosowania możemy wykonać za opłatą ustalaną indywidualnie. W przypadku braku możliwości dostosowania modułu - zwracane są pieniądze za zakupiony moduł.
 2. Cena modułu SOTE nie obejmuje:
  • szkolenia z obsługi modułu - usługa dodatkowo płatna w zależności od wymaganego zakresu
  • ładowania modułu danymi - np. banerami, treściami popup, treściami mail - usługa dodatkowo płatna w zależności od wymaganego zakresu
  • konfiguracja danych specyficznych dla danego sklepu (kontaktowe, dotyczące specyfiki sklepu itp.)
  • niezbędnych aktualizacji koniecznych do zachowania kompatybilności z aktualizacjami SOTE lub zmianami kodu/szablonu przez Klienta występującymi po instalacji modułu. Może wystąpić przypadek polegający na przerwaniu poprawnego funkcjonowania modułu na skutek zaktualizowania oprogramowania SOTE i zawartych w aktualizacji zmian działania wprowadzających niekompatybilność SOTE i modułu czego nie jesteśmy w stanie przewidzieć.
  • ewentualnego dostosowania modułu do zmienionego działania sklepu spowodowanego aktualizacją oprogramowania sklepu

§5 Zwrot oprogramowania

 1. Kupujący, będący konsumentem ma prawo do dokonania zwrotu nabytego oprogramowania w ciągu 10 dni od jego nabycia, chyba, że oprogramowanie zostało specjalnie wykonane na zamówienie Kupującego.
 2. Dokonanie zwrotu oprogramowania następuje w formie pisemnego oświadczenia kupującego przesłanego na adres operatora, a w przypadku, gdy oprogramowanie było dostarczone na nośniku wymaga również zwrotu nośnika.
 3. Operator zwraca poniesioną przez Kupującego zapłatę w ciągu 7 dni od otrzymania oświadczenia o zwrocie.

§ 6 Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe podane podczas rejestracji będą przetwarzane przez operatora w celu realizowania usług oferowanych przez sklep, oraz w celu wypełnienia usprawiedliwionych potrzeb operatora wynikających z przepisów prawa, w szczególności w celach marketingowych dotyczących oferowanych produktów i świadczonych usług przez operatora.
 2. Użytkownik rejestrując się w serwisie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych Convertis sp. z. o.o, Al. Komisji Edukacji Narodowej 93, 02-777 Warszawa (KRS: 0000466653, REGON: 146739686, NIP: 5272699821). Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizowania usług świadczonych przez serwis oraz w celu wypełnienia uzasadnionych potrzeb administratora w tym dotyczących marketingu dotyczącego produktów i usług świadczonych przez serwis.
 3. Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz do zgłoszenia pisemnego sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Kupujący zobowiązuje się do ochrony loginu i hasła do sklepu oraz do nie udostępniania tych danych osobom trzecim
 2. Operator nie odpowiada za szkody spowodowane przez ujawnienie danych służących do logowania się do serwisu lub wynikłe przez działanie szkodliwego oprogramowania na komputerach użytkowników.
 3. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania sklepu internetowego, a także zakupionego oprogramowania powinny być zgłoszone pisemnie na adres Operatora.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie po wpłynięciu, maksymalnie w ciągu 14 dni roboczych.
 5. Użytkownik może usunąć konto w serwisie. Usunięcie konta odbywa się poprzez wybranie odpowiedniej opcji w panelu klienta – po zalogowaniu na swoje konto.
 6. Operator może z ważnych przyczyn, w związku z wprowadzeniem nowych funkcji do sklepu lub spowodowanych zmianą przepisów obowiązującego prawa dokonać zmiany regulaminu. O zmianie powiadamia użytkowników na stronach internetowych sklepu. Następne zalogowanie się do sklepu po otrzymaniu informacji o dokonaniu zmiany regulaminu oznacza jego akceptację.
 7. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/