Regulamin sklepu internetowego moduly-SOTE.pl.


§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki funkcjonowania Sklepu moduly-SOTE.pl dostępnego pod adresem https://moduly-SOTE.pl
 2. Skorzystanie z oferty Sklepu moduly-SOTE.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i inne właściwe przepisy prawa polskiego. 
 4. Żadna z funkcjonalności sklepu moduly-SOTE.pl nie może być wykorzystana w celach sprzecznych z obowiązującym prawem.
 5. Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:
  1. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu moduly-SOTE.pl;
  2. Sklep – internetowy serwis mieszczący się pod adresem: moduly-SOTE.pl umożliwiający zakup licencji na oferowane Oprogramowanie;
  3. Oprogramowanie – wszelkie treści informatyczne, których zakup Operator umożliwia Kupującemu w Sklepie, w tym w szczególności moduły rozszerzające podstawowe funkcjonalności sklepów (Platform) opartych na oprogramowaniu ecommerce SOTEshop;
  4. Platforma – sklep internetowy Kupującego, stworzony w oparciu o oprogramowanie SOTE, spełniający wymogi wskazane w niniejszym Regulaminie;
  5. Operator - Convertis sp. z. o.o, Al. Komisji Edukacji Narodowej 93, 02-777 Warszawa (KRS: 0000466653, REGON: 146739686, NIP: 5272699821)
  6. Kupujący – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej która zarejestrowała swoje konto w serwisie Kupującego i która dokonuje zakupu Oprogramowania w szczególności z uwagi na posiadaną przez siebie i prowadzoną Platformę. Kupującym może być również osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, za zgodą przedstawiciela ustawowego;
  7. Licencjobiorca – Kupujący, który nabył licencję na Oprogramowanie oferowane w Sklepie;
  8. Zewnętrzna platforma  - oprogramowanie, do którego Operator wykonał moduł integracyjny (takie jak: DHL, Paczka w Ruchu, FreshMail itp.).
 6. Korzystanie z funkcji dostępnych w Sklepie wymaga posiadania komputera lub innego analogicznego urządzenia podłączonego do Internetu, wyposażonego w przeglądarkę obsługującą Java Script. Operator nie odpowiada za błędy w funkcjonowaniu Sklepu, wywołane przyczynami od niego niezależnymi. 


§ 2 Dokonywanie zakupów

 1. Dokonywanie zakupów w Sklepie możliwe jest po rejestracji. Poprzez dokonywanie zakupów w Sklepie rozumie się zakup przez Kupującego licencji do Oprogramowania, którego oferta została zamieszczona przez Operatora w Sklepie. 
 2. W celu zarejestrowania należy podać w formularzu rejestracyjnym następujące dane:
  1. hasło,
  2. adres e-mail,
  3. imię i nazwisko,
  4. adres korespondencyjny,
  5. numer telefonu kontaktowego,
  6. dane prowadzonej działalności gospodarczej, jeżeli Kupujący, dokonujący Rejestracji jest przedsiębiorcą, w tym numer NIP lub inny numer służący do identyfikacji podatkowej, jeśli Kupujący nie posiada i nie jest obowiązany do posiadania numeru NIP.
 3. Rejestracja oznacza akceptację Regulaminu w jego brzmieniu aktualnym w momencie rejestracji. W przypadku zmiany Regulaminu dalsze korzystanie ze Sklepu będzie może być uzależnione od akceptacji jego aktualizacji.
 4. Ceny w sklepie prezentowane wyrażone są w złotych polskich w cenach netto oraz w cenach brutto zawierający podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Aby dokonać zakupów należy dodać wybrany produkt Oprogramowania do koszyka, a następnie wybrać opcję „Zamówienie”. 
 6. Zakupy mogą być dokonywane 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. Operator nie odpowiada jednak za czasowy brak dostępności Sklepu spowodowany przyczynami zewnętrznymi, takimi jak problemy z dostępnością serwerów czy pracami technicznymi w Sklepie. 
 7. Dokonując zakupu licencji na Oprogramowanie (lub innego towaru dostępnego w formie elektronicznej w Sklepie) Kupujący ma możliwość wyboru formy jego dostarczenia:
  1. poprzez bezpośrednią instalację Oprogramowania przez Operatora na serwerze Kupującego - REKOMENDOWANE
  2. elektronicznie na wskazany adres e-mail, celem samodzielnej instalacji - przy tej formie Operator nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające z niepoprawnego procesu instalacji/uruchamiania modułu; pomoc w dokończeniu instalacji lub naprawie ewentualnych błędów może być realizowana wyłącznie za odrębnym wynagrodzeniem i na podstawie odrębnie zawieranej umowy.
 8. Zapłata za nabyte Oprogramowanie może nastąpić w formie: przelewu bankowego. 
 9. Umowa sprzedaży Oprogramowania, w tym umowa licencyjna, zostaje zawarta z chwilą uiszczenia całości ceny za nabyte Oprogramowanie i zaksięgowania jej na rachunku bankowym Operatora. 
 10. Instalacja lub dostarczenie zakupionego Oprogramowania, o której mowa w ust. 7 lit. a) następuje w ciągu 7 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty ceny na rachunku bankowym Operatora. 

 

§ 3 Licencje i prawa autorskie

 1. Operator oświadcza, że posiada prawa autorskie (lub inne prawa do dystrybucji) Oprogramowania oferowanego w Sklepie. 
 2. Twórcą Oprogramowania oferowanego w sklepie jest Operator, chyba, że w opisie oprogramowania zastrzeżono inaczej. 
 3. Umowa nie stanowi podstaw do przeniesienia praw autorskich do utworów. Na mocy umowy Operator udziela nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z Oprogramowania (utworów) na poniższych warunkach. 
 4. Na podstawie udzielanej licencji Licencjobiorca jest upoważniony do korzystania z przekazywanych utworów wyłącznie na potrzeby prowadzonej przez siebie Platformy na następujących polach eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – do trwałego lub czasowego zwielokrotnienia utworów w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym w szczególności w formie cyfrowej;
  2. w zakresie dostosowywania utworu – do tłumaczenia na języki obce z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała;
  3. w zakresie rozpowszechniania – do umieszczania na swoich serwerach, a w zakresie publicznego udostępniania w sieci Internet w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym - wyłącznie w zakresie efektów działania utworów, w szczególności z wyłączeniem prawa do publicznego udostępniania kodu Oprogramowania, przeznaczonego do umieszczenia wyłącznie na serwerach.
 5. Inne przystosowywanie, zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany w utworze nie są objęte licencją. 
 6. Operator upoważnia Licencjobiorcę do zezwalania na wykonywanie praw zależnych w zakresie niewykraczającym poza pola eksploatacji, określone w ust. 3. 
 7. Licencja ma charakter niewyłączny. 
 8. Licencja ma charakter nieprzenoszalny i nie może być zbyta pod żadnym tytułem prawnym, za wyjątkiem:
  1. zbywania licencji na rzecz podmiotu trzeciego, gdy podmiot trzeci nabywa od Licencjobiorcy całość praw do prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części i przejmuje prawa Licencjobiorcy do jego dalszego prowadzenia we własnym imieniu (włączając wniesienie aportem do spółki);
  2. sukcesji uniwersalnej praw i obowiązków Licencjobiorcy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów, w tym w szczególności dziedziczenia po Licencjobiorcy lub zmiany przez Licencjobiorcę formy prowadzonej działalności poprzez przekształcenie, łączenie lub podział w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych. 
 9. Licencjobiorca nie ma prawa udzielania sublicencji, za wyjątkiem przypadku, gdy udzielenie sublicencji wiąże się z udzieleniem podmiotowi trzeciemu praw do Platformy Licencjobiorcy z jednoczesnym wyłączeniem tych praw dla Licencjobiorcy, które następuje na podstawie zawartej przez Licencjobiorcę umowy dzierżawy Platformy lub innej umowy o podobnych skutkach. Sublicencja nie może jednak być udzielana przez Licencjobiorcę w ramach franczyzy oferowanej podmiotom trzecim. 
 10. Licencja jest udzielana z chwilą otrzymania przez Operatora całości wynagrodzenia.
 11. Licencja jest udzielana na czas nieokreślony bez możliwości jej wypowiedzenia.
 12. Cena sprzedaży Oprogramowania uwzględnia wynagrodzenie za udzielenie licencji. 

 

§ 4 Przedmiot sprzedaży

 1. Oprogramowanie jednego modułu SOTE w ramach uiszczanej ceny obejmuje: 
 • instalację modułu w sklepie Klienta (po przekazaniu danych dostępowych do FTP oraz backendu sklepu);
 • dopasowanie funkcjonalności modułu opisanej w specyfikacji modułu do szablonu używanego przez Klienta (nie dotyczy starych szablonów - tzn. takich, gdzie osobno jest wersja mobilna i osobno wersja desktop);
  wstępną konfigurację modułu - ustawienia niezbędne do funkcjonowania od strony technicznej; 
 • dopasowanie funkcjonalności modułu, opisanej w specyfikacji modułu do aktualnie użytkowanej przez Klienta wersji SOTE - pod warunkiem korzystania z jednej z 3 ostatnich wersji systemu SOTE.

  Inne dostosowania Operator może wykonać za odrębnym wynagrodzeniem i na podstawie odrębnie zawieranej umowy. 

Oprogramowanie jednego modułu SOTE w ramach uiszczanej ceny nie obejmuje: 
 • szkolenia z obsługi Oprogramowania – szkolenie takie Operator może przeprowadzić za odrębnym wynagrodzeniem i na podstawie odrębnie zawieranej umowy; 
 • ładowania modułu Oprogramowania danymi – np. banerami, treściami popup, treściami mail – usługę taką Operator może przeprowadzić za odrębnym wynagrodzeniem i na podstawie odrębnie zawieranej umowy; 
 • konfiguracji w Oprogramowaniu danych specyficznych dla danego sklepu Kupującego (dane kontaktowe, dotyczące specyfiki sklepu itp.); 
 • ewentualnego dostosowania modułu do zmienionego działania Platformy spowodowanego aktualizacją oprogramowania sklepu lub zmianami na po stronie Platformy Zewnętrznej. 

 

§ 5 Ryzyka i problemy techniczne

 1. Operator zastrzega, że poprawne działanie Oprogramowania jest zależne m.in. od okoliczności zewnętrznych, w tym zależnych od Kupującego, w szczególności: poprawności utworzenia Platformy, w tym w szczególności prawidłowego wdrożenia oprogramowania SOTE, w tym w szczególności zapewnienia jego wersji nie niższej, niż 7.x.x i posiadania szablonu responsive. 
 2. Operator zastrzega, iż – poza problemami wskazanymi w ust. 1 – po zakupie Oprogramowania może wystąpić problem techniczny polegający na nieprawidłowym działaniu lub niedziałaniu Oprogramowania, wywołanego okolicznościami niezależnymi od Operatora:
  1. wynikający ze zaktualizowania oprogramowania SOTE, czyli zawartych w aktualizacji zmian działania Oprogramowania, wprowadzających niekompatybilność SOTE i zakupionego modułu; 
  2. wynikający z modyfikacji oprogramowania SOTE;
  3. w przypadku modułów integrujących Platformę z zewnętrznymi usługami (w tym z Platformami Zewnętrznymi, m.in., kurierów, płatności, platform newsletterowych) – wynikający ze zmian po stronie Platformy Zewnętrznej, np. zmiany API, aktualizacji oferty, wdrażaniu nowych funkcjonalności etc. 
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niedziałanie lub niepoprawne działanie Oprogramowania wywołane okolicznościami od niego niezależnymi, w tym w szczególności opisanymi w ust. 1 i 2 powyżej. 
 4. W każdej z wyżej wymienionych w ust. 2 powyżej sytuacji, jeżeli Kupujący nie korzysta z Gwarancji Satysfakcji, Operator może zaoferować Kupującemu odrębne dostosowanie zakupionego Oprogramowania; dostosowanie takie będzie wykonane za odrębnym wynagrodzeniem i na podstawie odrębnej umowy.
 5. Oprogramowanie jest dostarczane w wersji „tak jak jest”, przy czym wyłącznego opisu funkcjonalności Oprogramowania dokonuje Operator w Sklepie. Opis Oprogramowania w Sklepie jest standardem jego działania, a Operator nie ponosi odpowiedzialności za oczekiwania Kupującego względem Oprogramowania, które wykraczają poza jego opis. 

 

§ 6 Gwarancja satysfakcji

 1. Operator udziela Kupującemu gwarancji satysfakcji na poniższych zasadach. Gwarancja satysfakcji oznacza, że Licencjobiorca ma prawo odstąpienia od umowy zakupu Oprogramowania w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy, chyba, że oprogramowanie zostało specjalnie wykonane na zamówienie Kupującego.
 2. Odstąpienie od umowy wymaga oświadczenia Licencjobiorcy złożonego Operatorowi w terminie określonym w ust. 1. Licencjobiorca nie musi podawać jakichkolwiek powodów złożenia oświadczenia. Oświadczenie Licencjobiorcy będzie uważane za skuteczne pod warunkiem, że Licencjobiorca maksymalnie 7 dni od złożenia swojego oświadczenia Licencjobiorca zaprzestanie korzystania z Oprogramowania, przez co rozumie się w szczególności umożliwienie Operatorowi dostępu do jego Platformy celem odinstalowania Oprogramowania w jego Platformie bądź innego,  równorzędnego działania, gwarantującego zaprzestanie z korzystania z Oprogramowania. Jeśli Oprogramowanie było dostarczone na nośniku wymaga również zwrotu nośnika Oprogramowania poprzez nadanie jego egzemplarza przesyłką poleconą lub kurierską na adres siedziby Operatora ujawniony we właściwym rejestrze. Postanowienia § 4 ust. 1 tiret pierwsze stosuje się odpowiednio. 
 3. Operator zwróci Licencjobiorcy uiszczoną cenę zakupu Oprogramowania w terminie 7 dni od dnia skutecznego zaprzestania korzystania z Oprogramowania. 
 4. Postanowienia dotyczące Gwarancji satysfakcji nie uchybiają dalej idącym prawom Licencjobiorcy przyznanym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, jeżeli dokonał nabycia Oprogramowania jako konsument. 

 

§ 7 Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe podane podczas rejestracji będą przetwarzane przez Operatora w celu realizowania zakupów dokonanych w Sklepie, udostępnienia Kupującemu możliwości zapoznania się z ofertą Sklepu oraz w celu wypełnienia usprawiedliwionych potrzeb Operatora wynikających z przepisów prawa.
 2. Kupujący rejestrując się w Sklepie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych, którym jest: Convertis sp. z. o.o, Al. Komisji Edukacji Narodowej 93, 02-777 Warszawa (KRS: 0000466653, REGON: 146739686, NIP: 5272699821).
 3. Kupujący ma prawo do wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz do zgłoszenia pisemnego sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych. 

 

§ 7 Reklamacje

 1. Operator udziela rękojmi na Oprogramowanie na poniższych zasadach. 
 2. Operator nie odpowiada za nieprawidłowe działanie lub niedziałanie Oprogramowania spowodowane okolicznościami niezależnymi od niego, w szczególności określonymi w § 5. 
 3. Jeżeli Oprogramowanie działa nieprawidłowo lub nie działa z przyczyn zależnych od Operatora, Licencjobiorca ma prawo żądać jego naprawy. Licencjobiorca ma prawo odstąpić od umowy wyłącznie, jeżeli dany błąd Oprogramowania nie został usunięty w odpowiednim terminie pomimo trzykrotnej, bezskutecznej próby naprawy.
 4. Okres rękojmi wynosi 6 miesięcy od daty zawarcia umowy. Licencjobiorca traci uprawnienia z rękojmi, jeśli nie zawiadomi Operatora o stwierdzonym błędzie niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty jego wykrycia. 
 5. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Oprogramowania powinny być zgłoszone w formie e-mail pod rygorem nieważności, na adres Operatora: serwis@convertis.pl. 
 6. Skuteczne złożenie reklamacji wymaga: określenia błędu w działaniu Oprogramowania wraz z jego szczegółowym opisem i wskazaniem daty stwierdzenia błędu. Jeżeli Operator nie odpowie na zgłoszoną reklamację w terminie 14 dni, uważa się ją za nieuznaną. 
 7. Licencjobiorca będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie uchybia dalej idącym uprawnieniom Kupującego będącego konsumentem, wynikających z przepisów prawa. 
 2. Kupujący zobowiązuje się do ochrony loginu i hasła do Sklepu oraz do nieudostępniania tych danych osobom trzecim. 
 3. Operator nie odpowiada za szkody spowodowane przez ujawnienie danych służących do logowania się do Sklepu lub wynikłe przez działanie szkodliwego oprogramowania na komputerach Kupującego.