Rabaty hurtowe za obrót

Moduł, dodatek do SOTE, pozwala zautomatyzować przyznawanie dla klientów hurtowych rabatów, limitu kredytu, terminu płatności oraz darmowej dostawy na podstawie obrotu z poprzedniego miesiąca. 

Wysokość przyznanych parametrów rabatu i kredytu jest ustalana na podstawie zdefiniowanych progów osiągniętego obrotu.

  • Kod: pkDiscountForSalePlugin

Nagradzaj swoich najlepszych Klientów

Moduł, dodatek do SOTE, pozwala na ustawienie zasad przyznawania rabatów za obrót. Wysokość przyznanych parametrów rabatu i kredytu jest ustalana na podstawie zdefiniowanych progów osiągniętego obrotu.

Zawiera informacje dla klienta odnośnie rabatów:

  • Informacje w koszyku
  • Strony informacyjna dla hurtowników

 

Obsługa modułu Rabaty za obrót

  • Lista progów rabatowych
  • Rozbudowana konfiguracja modułu
  • Raporty sprzedaży

Konfiguracja metody płatności “Kredyt kupiecki”

Dostawy dostępne dla hurtowników i dostawa darmowa dla hurtowników.

Konfiguracja modułu

1. Zasady przyznawania rabatu za obrót

Rabat hurtowy, oraz kredyt kupiecki jest przyznawany na podstawie obrotu brutto za poprzedni miesiąc kalendarzowy dla zamówień o statusie “W trakcie realizacji” i “Zrealizowane”.

Rabat hurtowy, oraz kredyt kupiecki jest przyznawany tylko dla klientów którzy mają przypisaną grupę hurtową w kartotece klienta.

 

Automatyczne przyznanie rabatów wymaga skonfigurowania zadania cron uruchamianego na początku każdego miesiąca.

Zadanie cron powinno wywoływać akcję url:

https://{adres_twojego_sklepu}/discount_for_sale/updateCustomerDiscounts

 

Operacja jest wykonywana tylko jeśli moduł jest włączony w konfiguracji (patrz Konfiguracja).

 

W trakcie wykonania zadania cron dla wszystkich klientów hurtowych (z przydzieloną grupą hurtową cen) jest naliczany obrót i przydzielana odpowiednia wartość rabatu, kredytu kupiecki oraz darmowa dostawa.

Dla wszystkich wykonanych zmian jest wykonywany raport i wysyłany na adres administracyjny sklepu.

 

UWAGA:

Operacja dotyczy wyłącznie klientów z przyznaną grupą hurtową. Jeśli klient miał przyznany rabat, a następnie wyłączono mu grupę hurtową - rabat należy usunąć ręcznie przez edycję ogólnego rabatu klienta:

Menu> Społeczność> Klienci> edycja Klienta> zakładka Grupy rabatowe> przycisk Rabat ogólny.

 

W tym miejscu możemy podejrzeć aktualnie przyznany rabat, ew. zmienić jego wartość ręcznie.

 

W edycji danych klienta możemy przejrzeć i zmienić aktualnie przyznane parametry limitu kredytowego i darmowej wysyłki. 

 

UWAGA:

Należy pamiętać że zmiana zostanie nadpisana po uruchomieniu skryptu zliczającego obrót.


2. Informacje dla Klienta odnośnie rabatów

 

 

a) Informacje w koszyku

b) Strona informacyjna dla hurtowników

Link do specjalnej strony dla hurtowników pojawia się w menu, zawsze na końcu.

Treść tej strony informacyjnej można ustawić w konfiguracji modułu

3. Obsługa modułu Rabaty za obrót

Obsługa modułu jest dostępna z menu Sprzedaż> Rabaty za Obrót

a) Lista progów rabatowych

W pierwszej karcie widoku modułu użytkownik może zdefiniować dowolną ilość progów obrotu brutto po osiągnięciu których hurtownikowi zostanie naliczony rabat za obrót, oraz przyznany limit kredytu kupieckiego z terminem płatności.


Edycja progu rabatowego pozwala określić minimalną kwotę obrotu dla którego parametry progu mają zastosowanie, oraz której grupy hurtowej dotyczy.

 

UWAGA:

W opcji “Dot. grupy hurtowej” oznaczenie “Wszystkie” oznacza, że dany rabat dotyczy wszystkich grup hurtowych

b) Konfiguracja modułu

W drugiej karcie widoku modułu użytkownik może dokonać konfiguracji modułu.

 

Zmiana statusu opcji “Moduł aktywny” skutkuje brakiem działania akcji cron - rabaty nie będą automatycznie naliczane i usuwane, oraz brakiem wyświetlania strony informacyjnej.

  • Tytuł linka - tekst który pojawi się w menu głównym sklepu jako link do strony informacyjnej dla hurtowników.
  • Tytuł strony informacyjnej - tekst który będzie tytułem strony informacyjnej dla hurtowników.
  • Treść strony dla hurtowników - zawartość strony informacyjnej dla hurtowników - można tu zdefiniować opis polityki rabatowej, która będzie wyświetlana dla hurtowników.


c) Raport sprzedaży 

W trzeciej karcie widoku modułu użytkownik może wyświetlić bądź wyeksportować do pliku w formacie .csv raport sprzedaży hurtowników za wskazany okres.

Domyślnie moduł podpowiada jako okres raportu miesiąc poprzedni, ale można zmienić zakres dat. 

Raport zawiera dane o sprzedaży brutto hurtownika za wskazany okres oraz aktualną grupę rabatową i aktualnie przydzielony procent rabatu.

 

d) Strona informacyjna

Dla zalogowanych użytkowników z przydzieloną grupą hurtową, jeśli w konfiguracji modułu jest uzupełnione pole “Tytuł linka w menu do strony dla hurtowników” wyświetlana jest dodatkowa pozycja menu, która umożliwia wyświetlenie strony informacyjnej zdefiniowanej w konfiguracji modułu.

 

Widok menu dla niezalogowanego użytkownika:


Widok dla zalogowanego klienta hurtowego:

 

Link w menu prowadzi do strony informacyjnej o treści zdefiniowanej w konfiguracji modułu:


 

4. Konfiguracja metody płatności “Kredyt kupiecki”

Aby poprawnie skonfigurować kredyt kupiecki należy utworzyć nową metodę płatności “Kredyt kupiecki” w Menu->Konfiguracja->Konfiguracja modułów->Płatności.

Nowa metoda płatności musi mieć przypisany Sposób płatności : “Płatność Kredyt Kupiecki”

 

Następnie możemy przypisać zdefiniowaną płatność do wybranych metod dostawy. Jeśli dodatkowo skonfigurujemy metody dostawy dostępne tylko dla hurtowników (patrz punkt 5 poniżej) to możemy w ten sposób opracować różnorodne zestawy różnych kombinacji dostaw z różnymi cenami dostępne dla hurtowników.

 

5. Dostawy dostępne dla hurtowników i darmowa dostawa dla hurtowników

Moduł dodaje dodatkowe parametry dla definicji dostaw: “Dostawa tylko dla hurtowników” oraz “ oraz “Darmowa dostawa po przekroczeniu progu rabatowego”.

Ich odpowiednie zaznaczenie pozwala na skonfigurowanie zestawu dostaw dostępnych tylko dla hurtowników i darmowej dostawy dla hurtowników dostępnej dopiero po przekroczeniu progu rabatowego.